ناروانیکتا

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


نمونه اي از جلسات مشاوره گروهي pdf
 
‎ضریب. هوشی. (IQ). در جوامع مختلف در حال افزایش است و در ایران نیز میانگین ضریب www.farzanegan8.ir/upload/15/taghvim.pdfهوشی روندی فزاینده را نشان می. دهد . افراد تیزهوش و باهوش نیازمند بهره. گیری از نوع
خاصی ازآموزش. ها و شیوه پرورش استعدادها هستند که توان ذهنی خدادادی. شان. را به
شکوفایی برساند و در نتیجه آن، امکان دستیابی آنان را به جایگاه اجتماعی شایسته
خود. —.[PDF]
 
‎ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ. 20. ﻧﻔﺮﮐﻮدك ﻃﻼق ﺳﺎﮐﻦ در دو ﻣﺮﮐﺰ. ﺷﺒﺎﻧﻪ. روزي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. روش jmciri.ir/article-1-1671-fa.pdfﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎﮐﻮاﮐﺲ …..
ﮔﯿﺮي. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺮض اول ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري در ﮐﺎﻫﺶ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي دﯾﻮﯾﺪ. ﻓﺮدون و ﮐﺎﺳﻠﻮ [. 10. ]، ﺗﯿﺎن اي و دﯾﻨﮕﻞ [. 11.
] …
 
‎اعتياد …[PDF]. 2 . برگزاری جلسات مشاوره ای گروهی جهت هدایت تحصیلی و انتخاب sbgilan.ir/نمونه-اي-از-مشاوره-گروهي/رشته … مشاوره. ▫ . ارائه. ی. خدمات. مشاوره. ای. در. زمینه. های. سازگاری،. تحصیلی. و.
انتخاب. رشته،. در. هر. سه. پایه. ▫ . مشاوره. ی. فردی. و. گروهی. با. توجه. به. نیاز. دانش.
آموزان. ▫ . بررسی. نحوه. مطالعه. ی. هفتگی. و. ارائه. ی …. نمونه و تالشگر به منظور
یادگیری و
 
 
دارد و … انتشار این پاور پوینت در سطح اینترنت برای اولین بار : ۴ آبان ماه ۱۳۹۶ می faraproje.ir/?tag=نمونه-یک-جلسه-مشاورهبه رو است و برای حل این مسایل نیاز به کمک باشد.[PDF]. 8 . برگزاری جلسات مشاوره ای گروهی جهت هدایت تحصیلی و انتخاب رشته
…[PDF]
 
‎رشته : مشاوره گرایش : مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده و مشاوره توانبخشی … ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub16/…/MA_Tavanbakhshi.pdfشورای عالی برنامه ریزی در چهارصد و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۹/۸/۸ براساس طرح دوره …..
آزمون تک نمونه ای کولموگورف – اسمیر نف (D). دادههای فاصله ای. آزمون تک نمونه ای Z
برای میانگین جامعه. روش 2 برای فاصله اطمینان. آزمون تک نمونه ای T برای میانگین
جامعه، …[PDF]
 
‎3 ژوئن … گروه مشاوره تلفیقی، دو جلسه مشاوره گروهی و یک. جلسه مشاوره فردی و گروه دیگر، سه ijogi.mums.ac.ir/article_8875_54864e010d3a5e45bd5a9d77e364f0fc.pdfجلسه دو ساعته مشاوره گروه. ی با فواصل یک هفته با موضوعات روابط زوجین. و سالمت
جنسی و باروری دریافت نمودند. داده. ها با استفاده از پرسشنامه. استاندارد اسکاس جمع.
آوری و با استفاده از. نرم. افزار آماری. SPSS. )نسخه. 16. ( و آزمون. . های …[PDF]
 
‎ﻃﺮح. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎري در اﻳـﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪ https://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-300-fa.pdfﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎدر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰوار ﺑﻮدﻧﺪ . روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗـﺼﺎدﻓﻲ. ﺳﺎد. ه ﺑﻮد
…. اﺳﺖ. ). 7(. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺮح. ﺷـﺪ. ، ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿـﻴﺤﻲ ﻛﺎﻣـﻞ از ﻳـﻚ
دوره ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﻣـﺎن. ﮔﺮوﻫﻲ. 12. ﺟﻠﺴﻪ. اي. ﺑﻮد. ﻛ. ﻪ ﻫﺪف آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺑﻪ ﭼـﺎﻟﺶ. ﻛـﺸﻴﺪن. و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺖ.[PDF]
 
‎ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ. اي، اﺑﺘﺪا ﻳﻚ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و ﺳﭙﺲ. 30. ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب و. ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه. (. jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533909_dc22fb4545b08c257f545745bc17ced2.pdfآزﻣـﺎﻳﺶ و. ﮔـﻮاه. ) ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ . اﺑﺰارﻫــﺎي ﺳــﻨﺠﺶ، ﺷــﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﺔ ﺳــﺎزﮔﺎري داﻧــﺶ. آﻣــﻮزان.
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ. ﺑﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ. (. ﺳﻴﻦ. ﻫـﺎ. و ﺳــﻴﻨﮓ،. ) 1997. و ﻣﻘﻴــﺎس
ﺧﻮدﻛﺎرآﻣــﺪي ﻋﻤــﻮﻣﻲ. (. ﺷــﺮر و. ﻫﻤﻜـﺎران،. )1982. ﺑـﻮد . ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ. در. 8. ﺟﻠﺴـﺔ. 90. دﻗﻴﻘـﻪ. اي.
ﻣﺸﺎور. ة. ﮔﺮوﻫﻲ …[PDF]
 

ﻣﺸﺎورة ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ – رﻓﺘﺎري
‎ﻧﻤﻮﻧﺔ. ﻳﻚ. ﻣﺤﺼﻮل. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. اﺳﺖ . اﻳﻦ. ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺤﺼﻮل. ﻫﺎ اﻣﻜﺎن. دارد در ﺟﺒﻬﺔ. ﻣﻘﺪم. ﻫﻮﺷﻴﺎري. ﻳﻚ. ﻓﺮد ﻳﺎ. در ﻟﺒﺔ. آﮔﺎﻫﻲ. او ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻳﻌﻨﻲ. اﻣﻜﺎن. دارد در ﻣﺸﺎورة. ﻛﺎوﺷﮕﺮي. و ﻛﺸﻒ. آﻧﻬﺎ ﻣﺪﺗﻲ. ، دﻳﺮ ﻳﺎ زود، ﻃﻮل. ﺑﻜﺸﺪ ….
 NS